Regulamin

§ 1 – Dane Dostawcy

 1. Sklep internetowy Marty Wróbel dostępny pod adresem www.zdrowow15minut.pl prowadzony jest przez Martę Wróbel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZDROWO W 15 MINUT MARTA WRÓBEL, pod adresem: Stalowa Wola, ul. Józefa Poniatowskiego, nr 9, lok. 28, 37-450, NIP: 8652509768, REGON: 524235312.
 2. Dane kontaktowe Dostawcy:
 3. Adres korespondencyjny Stalowa Wola, ul. Józefa Poniatowskiego, nr 9, lok. 28;
 4. Adres e-mail: sklep@zdrowow15minut.pl;
 5. Numer telefonu: +48504426282- możliwość kontaktu w dni robocze (tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych w Polsce za wolne od pracy) w godzinach od 9 do 17 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

§ 2 – Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną do korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.);
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – podmiot zgodnie z definicją właściwego prawa prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki odpłatnego dostarczenia Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.zdrowow15minut.pl za pośrednictwem którego można przeglądać zawartość serwisu oraz składać Zamówienia;
 9. Dostawca – Marta Wróbel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWO W 15 MINUT MARTA WRÓBEL, pod adresem: Stalowa Wola, ul. Józefa Poniatowskiego, nr 9, lok. 28, 37-450, NIP: 8652509768, REGON: 524235312;
 10. Towar – pliki oferowane do odpłatnego dostarczenia w Sklepie, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy o prawach konsumenta;
 11. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B Ustawy o prawach konsumenta;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn.zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy dostarczenia treści cyfrowych objętych Zamówieniem, określające ilość Towaru i inne dane wskazane w Sklepie.

§ 3 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.zdrowow15minut.pl, w tym zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu i zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Świadczone za pośrednictwem Sklepu usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na dostępie do informacji zawartej na stronie Sklepu, a także na możliwości złożenia Zamówienia i zawarciu umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Warunki świadczenia usług w zakresie możliwości złożenia Zamówienia i zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych określają § 4 – § 7 Regulaminu. Usługi dostępne za pośrednictwem Sklepu polegające na dostępie do informacji zawartej na stronie Sklepu są nieodpłatne i dostępne po wejściu przez Klienta na stronę Sklepu, a Klient w każdym czasie może zrezygnować z tych usług poprzez zakończenie korzystania ze strony Sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 5. posiadanie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internet;
 6. działająca oraz zaktualizowana przeglądarka internetowa;
 7. posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dostawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 § 4 – Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może złożyć Zamówienie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i dokonaniu jego akceptacji.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Dostawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 6. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 7. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 5 – Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.zdrowow15minut.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, powinien odstąpić od składania Zamówienia.
 6. Informacje o Towarze podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa, a złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia ze Dostawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przez Dostawcę otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji poprzez przesłanie przez Dostawcę na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia wiadomości z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji oraz dowodu dostarczenia Towaru.
 8. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy, w tym pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Klienta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6 – Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do Towaru.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi 1-2 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 3. Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej, Towar uważa się za dostarczony Klientowi.

§ 7 – Sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych, są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 3. przelewem;
 4. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Dostawcę i dostępnego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.     
 5. Brak dokonania płatności za Towar wraz z innymi należnościami w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia.
 6. Dostawca przy Towarze określa najniższą cenę z 30 dni oznaczającą informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny danego Towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania danego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeżeli dany Towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

§ 8 – Prawa własności intelektualnej

 1. Dostawca informuje że treści zawarte w Sklepie oraz Towary (pliki elektroniczne i treści cyfrowe) dostępne w Sklepie wraz z zawartymi w nich materiałami tekstowymi, graficznymi lub zdjęciowymi objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zawarcie Umowy umożliwia korzystanie z Towaru wyłącznie na własny użytek osobisty Klienta oraz nie uprawnia Klienta do zwielokrotniania służącego innym celom niż dozwolony użytek osobisty, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu Towarów lub treści utworów zawartych w Towarach w sposób i w zakresie mogący naruszać prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
 3. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do treści lub materiałów wymienionych w zdaniu poprzedzającym, przysługują Dostawcy lub innym uprawnionym podmiotom trzecim, a zawarcie Umowy nie oznacza przeniesienia tych praw ani udzielenia licencji.
 4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez uprzedniej wyraźnej zgody Dostawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9 – Reklamacje Towarów

 1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodny z Umową. W razie braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5B Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Towaru dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Reklamacje można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy kontaktowe Dostawcy, określone w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dane Klienta, adres e-mail w przypadku chęci otrzymania przez Klienta odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, datę zawarcia umowy na dostarczenie Towaru, datę dostarczenia Towaru, dokładny opis wady i datę zgłoszenia, żądanie Klienta (żądanie doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy, o ile brak zgodności Towaru z Umową jest istotny).
 5. Dostawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany przy składaniu reklamacji.
 6. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona.

§ 10 – Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Dostawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 3. Klient może powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail określony w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu.
 4. Celem rzetelnego rozpatrzenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Dostawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 11 – Dane osobowe

 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych i zbieranych od Klientów podczas korzystania ze strony Sklepu, w tym podczas składania Zamówienia.
 2. Udostępnienie danych osobowych Dostawcy ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne np. do realizacji Umowy, a także ich dostawy oraz kontaktu ze Dostawcą, a brak ich podania uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie i realizację Zamówienia.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane:
 4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu nawiązania i realizacji Umowy;
 5. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa;
 6. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w calach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę, w tym w szczególności w celu: rozpatrywania reklamacji; kontaktu z Klientem w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta; ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń; ulepszania prezentacji Towarów, usług oraz sprawności strony internetowej.
 7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności wynikający z obowiązków podatkowych i rachunkowych), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy dotyczącej usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu Towarów do Klienta, operatorom systemów płatności, a także podmiotom współpracującym ze Dostawcą przy realizacji umów, w szczególności podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, prawne, pocztowe oraz obsługujące systemy teleinformatyczne.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie i realizację Zamówienia.
 12. Zebrane od Klienta dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazane partnerom Dostawcy przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Dostawcy usług, zwłaszcza informatycznych. Jeżeli w związku z realizacją tych usług, dochodzi do transferu danych Klienta do państw trzecich (tj. państwa poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)), a dane nie będą przekazywane do państwa, wobec którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, stosowane są stosowne, przewidziane prawem zabezpieczenia – w szczególności standardowe klauzule umowne. W celu uzyskania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym kopii szczegółowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach, należy skontaktować się ze Dostawcą.
 13. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się także w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie Sklepu pod adresem: www.zdrowow15minut.pl.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, można uzyskać kontaktując się ze Dostawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail określony w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu.

§ 12 – Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

 1. Dostawca uzależnia zawarcie Umowy w Sklepie od wyrażenia przez Klienta (w tym także Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie Umowy jest postawienie Towaru do dyspozycji Klienta w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Towaru na swoje urządzenie elektroniczne.
 2. Ze względu na ust. 1 powyżej, prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny określone w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dostawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Dostawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli po zawarciu Umowy, Dostawca nie postawił Towaru do dyspozycji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w taki sposób, by uzyskał możliwość pobrania Towaru na swoje urządzenie elektroniczne, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może wezwać Dostawcę do jego dostarczenia poprzez postawienie Towaru do dyspozycji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zgodnie z Umową. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Towaru niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Towaru, jeżeli:
 4. z oświadczenia Dostawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Towaru, lub
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Dostawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Towaru miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Dostawca nie dostarczył go w tym terminie.

§ 13 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dostawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i odbywa się w zgodzie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020, poz. 1706);
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706);
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:      
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 6. Dostawca informuje, że zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Dostawcą a Konsumentem jest: Inspekcja Handlowa Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie dostępny pod adresem: www.wiih.rzeszow.pl W szczególności Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 14 – Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umów dotyczących Towarów dostarczonych za pośrednictwem Sklepu, a także umów o świadczenie usług polegających na umożliwieniu korzystania ze strony Sklepu będzie prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygać będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Dostawcy.
 4. Dostawca zastrzega sobie w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu na podstawie uzasadnionej przyczyny. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
 5. zmianę w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Dostawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
 6. wydanie prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów organów administracji publicznej w zakresie, w jakim ww. wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Dostawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
 7. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem;
 8. wprowadzenie przez Dostawcę nowych funkcjonalności Sklepu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu;
 9. konieczność dostosowania Regulaminu w sytuacji obiektywnie uzasadnionej koniecznością zmiany warunków technicznych składania Zamówień lub zawierania Umów;
 10. konieczność uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji Regulaminu przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Klientów;
 11. brak uzyskania przez Dostawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia funkcjonowania Sklepu lub zawierania Umów;
 12. przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu, Towarów oraz Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 13. Zmiany będą publikowane na stronie Sklepu w postaci: treści planowanej zmiany Regulaminu; daty wejścia w życie zmiany Regulaminu oraz ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 14. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Dostawcę, nie krótszym niż 14 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów oraz Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.